Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
  0.00
  • Zobraziť

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.outlet-oblecenie.sk, ktorý prevádzkuje Veronika Jačková bytem Pod Marjánkou 1664/6, Praha - Břevnov 169 00, Česká republika (fakturačná adresa); IČO: 71665059, (ďalej predávajúci). Kontaktná adresa: Veronika Jačková Březinova 933/50, 407 53, Česká republika, telefón +420 724 621 096, email info@outlet-oblecenie.sk.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky . Ak je zmluvnou stranou priamy spotrebiteľ (Kupujúci), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č 89/2012 Zb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb). Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ  (Kupujúci), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito OP , ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy a reklamačný poriadok ( ostup pri reklamácii), a že s nimi výslovne súhlasí , a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Link na OP obdrží Kupujúci v potvrdení objednávky na zadanú emailovú adresu alebo môžu byť OP Kupujúcemu zaslané na jeho žiadosť v pdf podobe na email. Daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru.

Podnikateľom sa rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2. Oznámenie pred uzavretím kúpnej zmluvy
Predávajúci oznamuje, že
a) sa zaoberá najmä predajom športového oblečenia a potrieb,
b) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby ( v príp . internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora). Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky , to sa netýka príp . zmluvnej prepravy,
c) ceny tovarov uvedené na webe www.outlet-oblecenie.sk sú konečné, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa môžu líšiť podľa zvolenej dopravy (Intime),
d) náklady na dodanie sú 4 EUR pri platbe vopred u zásielok do 10 Kg . U ťažších alebo objemných zásielok bude cena za dopravu stanovená individuálne,
e) ponuka je aktualizovaná každý deň a ceny uvedené v objednávke (kúpnej zmluve) v okamihu potvrdenia objednávky Kupujúcim sú platné a záväzné pre danú objednávku,
f) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho,
g) Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní , ktorá beží odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu HVK Company sro, Březinova 933/50, 407053 Jiříkov, Česká republika spolu s tovarom a informácií pre na email info@outlet-oblecenie.sk,
h ) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru
i) v prípade , že spotrebiteľ má sťažnosť , môže sa obrátiť konateľa spoločnosti alebo na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru . 

3. Zmluva
Zmluvu uzavrie Kupujúci tak , že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe www.outlet-oblecenie.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci, a že požadovaný tovar vloží do košíka . Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku , má Kupujúci právo meniť požadovaný tovar, tak aj skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil . Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.

Toto potvrdenie obsahuje link na aktuálne znenie OP alebo môžu byť OP Kupujúcemu zaslané na jeho žiadosť v pdf podobe na zadaný email. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky .

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu - spotrebiteľovi až, akonáhle mu vec odovzdá dopravce.  

Zodpovednosť Predávajúceho
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, a najmä že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:
a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.

 Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je Predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy
Je-li vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

 Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho, to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvoli Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viz nižšie.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy
Je-li vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.

Ak neodstráni Predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na vlastné náklady vec pôvodne dodanú.

Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zisti, súd mu právo z vadného plnenia nepriznať. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záručná doba plynie od prevzatia veci Kupujúcim.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila vonkajšia udalosť po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho.

4. Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru.

V takom prípade doručí Kupujúci bez zbytočného odkladu na svoje náklady tovar na adresu HVK Company, s.ro. Březinova 933/50, 407 53 Jiříikov, Česká republika (najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy).

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Je nutné priložiť kópiu dokladu o kúpi a sprievodný list a informáciu, či si Kupujúci praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze. V prípade vrátenia peňazí je potrebné uviesť číslo účtu.

Kupujúci zodpovedá predávajúci len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie (spotrebiteľ má totiž právo na dodanie tovaru vo vybraných situáciách zadarmo), ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar doručí.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť , že ak sú s tovarom poskytované darčeky , je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou , že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy , darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.  Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom bola doručená.

Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

5. Bezpečnosť a ochrana infomácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Zb, O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj ​​súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely Predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na email info@outlet-oblecenie.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach www.outlet-oblecenie.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára alebo emailovej adresy) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

6. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V e - shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Uvedené ceny sú konečné , t.j. vr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobírečné a nákladov na komunikácie na diaľku. 

7. Objednávanie
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu www.outlet-oblecenie.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na spätné overenie objednávky a údajov v objednávke.Nesoučinnost kupujúceho pri overení údajov v objednávke môže viesť k predĺženiu vybavenie objednávky alebo až k zrušeniu objednávky.

8. Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje platbu vopred bankovým prevodom.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve HVK Company s.r.o., avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

9. Dodacie podmienky
9.1. Všetky zásielky sú posielané prostredníctvom prepravnej firmy Intime. Zásielky doručujeme na Slovensko a do Českej republiky (PPL).

9.2 O predaní zásielky prepravnej firme je Kupujúci informovaný e - mailom od Predávajúceho. Tovar je doručovaný zvyčajne do troch pracovných dní a o pohybe zásielky bude Kupujúci informovaný emailom a v deň doručenia sms. Ak sa stane, že Kupujúci nebude zastihnutý na dodacej adrese, bude balíček uložený na príslušnom depe Intime 10 pracovných dní, potom bude tovar vrátený späť k Predávajúcemu (viz 9.10. Neprevzatie zásielky).

9.3 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a zároveň je oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e - mailom alebo poštou HVK Company sro alebo poškodenú zásielku nafotiť (3 fotky obal, výplň, poškodený tovar) a poslať ho spolu s číslom zásielky a informácií o poškodenom tovare na email info@outlet-oblecenie.sk. O takejto skutočnosti nás prosím informujte emailom alebo telefonicky (info@outlet-oblecenie.sk; +420 724 621 096).

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však HVK Company sro možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

9.4. Miestom dodania sa rozumie adresa, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke ako dodaciu adresu. Dodacia a fakturačná adresa sa môžu líšiť.

9.5. Tovar je dodávaný zo zahraničia a preto je doba dodania 7-14 pracovných d, najneskôr Vám však tovar dodáme do 20 pracovných dní. O oneskorení dodávky alebo vypredaní tovaru budete vždy okamžite informovaní.

9.6 . Cena za prepravu
Platba vopred                    4 EUR
Doobjednávka                    0 EUR
U objemných zásielok alebo zásielok ťažších ako 10 Kg bude cena dopravy stanovená individuálne.

9.7. Pri zvolenej platbe vopred je tovar splatený na účet Predávajúceho vopred.

9.8. Dodatočné objednanie tovaru a spojenie s už existujúcou objednávkou (doobjednávka) je možné v prípade, že sa Kupujúci rozhodne do už vyytvořené objednávky pridať nejaký tovar alebo náhradu za vypredaný tovar. Kupujúci platí poštovné iba raz (podmienkou je, aby obe objednávky boli odoslané v jednej zásielke) , tj aby Kupujúci akceptoval prípadnú dlhšiu dodaciu dobu v závislosti na oneskoreniu medzi objednávkou a doobjednávkou.

9.9. V prípade , že Kupujúci neprevezme objednanú zásielku, má Predávajúci právo účtovať si vzniknuté náklady na dodanie zásielky a to vo výške 8 EUR (táto suma zahŕňa poštovné, obaly, administratívu, náklady na dopravu).
 

10. Záručné podmienky a postup pri reklamácii
Záručné podmienky na tovar sa riadia príslušnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ak nie je stanovené inak.

Na posúdenie a vybavenie reklamácie sa vzťahuje 30 -dňová zákonná lehota, ktorá beží dňom prevzatia reklamovaného tovaru predajcom, táto doba sa nezapočítava do záručnej doby. 

Postup pri reklamácii
10.1. O reklamácii nás najskôr informujte (e - mailom alebo telefonicky).

10.2. Vami reklamovaný tovar zašlite i s kopi dokladu o nákupe na našu adresu (bod 10.5). Bez dokladu o nadobudnutí tovaru nemôžeme Vašu reklamáciu vybaviť. Nezabudnite uviesť aj číslo Vášho účtu pre prípadné vrátenie peňazí. Prosíme, píšte čitateľne a číslo účtu si starostlivo skontrolujte.

10.3. Uveďte dôvod reklamácie.

10.4. Vybavenia reklamácie bude prebiehať čo možno najrýchlejšie. Maximálna možná doba je zákonom stanovených 30 dní. O výsledku reklamácie budete informovaný.

10.5. Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko na adresu HVK Company s.r.o., Březinova 933/50, 407 53 Jiříikov, Česká republika. Pri zasielaní späť prosím dbajte, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2014 a rušia predchádzajúce OP, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.outlet-oblecenie.sk alebo na požiadanie v sídle alebo prevádzke spoločnosti.


KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Dámské oblečení za nízké ceny Vodní dýmky a tabáky do vodní dýmky
Spodní prádlo

JavaScript musí být povolen